top of page

Products

H9-1814-36
H9-1814-30
H9-18143-45
H8 - T01-32
H8 - T01-24
H8 - H0136
H12
H12 - T0126A
H12 - T0126
H12 - H0224
H12 - H0142
H12 - G0320
H12 - C0115
H13W
H13 - Z03 -6
H13 - Z01 - 2BW
H13 - Z01 - 1W
H13 - CollaborativeW
H13 - H0218W
H13 - H0227
H13 - H0140
H13
H13 - Z01 - 1
H13 - T0218
H13 - T0124
H13 - Z01 - 2C
H13 - Z01-2
H13 - Collaborative
H11
H11 - Z0212
H11 - Z03 - 4
H11 - Q01
H11 - H01 - 36
H11 -  T03 - 14
H10
H10 - Z024 - 4
H10 - Z023 - 2
H10 - T02 - 18
H10 - H01 - 35
H10 - H02 - 24
H10 - 2025 - 3
H7 - Z02 - 6
H7 - T01 - 20
H7 - T03
H7 - H01 - 30
H7 - CollaborativeB
H7 - Collaborative C
H7 - Collaborative
H6 - T01 - 20
H6 - T03 - 18
H6 - H01 - 36
H6 - H02 - 24
H6 - Z03 - 4
H6 - Z02 - 6
H5 - T01 - 26
H5 - H03 - 36
H5 - T02 - 23
H5 - H01 - 42
H3
H3-T0227
H3-T0322
H3-T0518
H3-H0142
H2
H2 - Z0412 - 6
H2 - Z0512 - 2
H2 - Z0114
H2 - T0318
H2 - H0220
H16
H16-T0124
H16-T03-24
H16C - Collaborative
H16 - Z0114
H16B - Collaborative
H16 - Z0229
H16 - H0224
H16 - H0140
H16 - H03-42
H16 - Divider
H16 - Accesories
H15-T0226
H16 - Collaborative
H15-H0236
JO
JO
JO - 3031X
JO - 3026X
JO - 3035X
JO - 3024X
JO - 3020X
JO - 3023X -6
JO - 3020X
JO - 3025X - 4

Desks, Tables

JO - 9950
H9-18143-45
H8 - H0136
JO - 3031X
JO - 3035X
H13 - H0140
H2 - H0220
H16 - H0224
H16 - H0140
H16 - H03-42
H15-H0236
H12 - H0224
H12 - H0142
H11 - H01 - 36
H10 - H01 - 35
H10 - H02 - 24
H7 - H01 - 30
H6 - H02 - 24
H6 - H01 - 36
H6 - H02 - 20
H6 - H02 - 24
H5 - H03 - 36
H3-H0142
H3 - H0224
H3 - H0224
Table 10' x 4'
H12 - H0224
Custom Table stool
Boat Table 4' x 10'
Boat Table 5' x 20'
Boat Table 5' x 20'
Boat Table 4' x 16'
Racetrack table 3' x 6'
Square Table 8' x 8'
Square Table 8' x 8'
Square Table 8' x 8'
Custom Table
Custom Table
Racetrack Table 3' x 6'
Laboratory Table
Laboratory Table
Laboratory Table
Rectangualr Tables 30' x 60"
Round Table 30"
Round Table 36"
Round Table 36"
Round Table 30"

Waiting Areas

KSF - 1986
KSF - 1968
KSF - 1968B
H-5170
KSF-622
SH-003
9001
9001 - 2
H-5216
H-5219
JO-53001
CHY1982
H-5229
Sofa
Sofa
Sofa
Semi Circular Lounge
KSF - 1810
KSF - 1983
KSF - K1999
KSF - 1981
KSF - 1978
KSF - 1821
KSF - 1928
KSF - 1822
KSF - 1825
KSF-610.3
KSF-269
H-5229
bottom of page